Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
HƯỚNG DẪN Số 04-HD/ĐUK 28/11/2019 HƯỚNG DẪN Công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
Luật số: 09/2008/QH12 LUẬT QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 01/01/2009 Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị),V..V
LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG. Luật số : 84/2015/QH13 04/07/2019 Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, và quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động
LUẬT QUỐC PHÒNG. Luật số: 22/2018/QH14 06/08/2018 Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
LUẬT HÌNH SỰ. Luật số: 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015.
LUẬT AN NINH MẠNG. Luật số: 24/2018/QH14 06/12/2018 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
LUẬT TỐ CÁO. Luật số: 25/2018/QH14 06/12/2018 Điều 66. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 2. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 3. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.
LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM. Luật số: 24/2008/QH12 13/11/2008 Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN. Luật số 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật này quy định về quyền quyết định thông tin của công dân, nguyên tắc,trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc quyền tiếp cận thông tin của công dân.
LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. Luật số 04/2017/QH14 12/06/2017 Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899