Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
LUẬT TỐ CÁO. Luật số: 25/2018/QH14 06/12/2018 Điều 66. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 2. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 3. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.
LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM. Luật số: 24/2008/QH12 13/11/2008 Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN. Luật số 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật này quy định về quyền quyết định thông tin của công dân, nguyên tắc,trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc quyền tiếp cận thông tin của công dân.
LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. Luật số 04/2017/QH14 12/06/2017 Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO. Luật số: 02/2016/QH14 18/11/2016 Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.
LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG. Luật số 84.2015.QH13 01/07/2016 Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
LUẬT HỘ TỊCH. Luật số 60/2014/QH 13 01/01/2016 Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ lieu về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.
LUẬT TRẺ EM. Luật số: 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.
LUẬT BÁO CHÍ. Luật số: 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức , cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.
HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC 1945 20/10/1945 Mục đích của Liên hợp quốc là: 1. Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, và để đạt được mục đích đó, thi hành những biện pháp tập thể có hiệu quả để phòng ngừa và loại trừ các mối đe dọa hoà bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá hoại hoà bình khác; điều chỉnh hoặc giải quyết các vụ tranh chấp hoặc những tình thế có tính chất quốc tế có thể đưa đến sự phá hoại hoà bình, bằng phương pháp hoà bình theo đúng nguyên tắc của công lý và pháp luật quốc tế;.......
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899