Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO. Luật số: 02/2016/QH14 18/11/2016 Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.
LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG. Luật số 84.2015.QH13 01/07/2016 Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
LUẬT HỘ TỊCH. Luật số 60/2014/QH 13 01/01/2016 Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ lieu về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.
LUẬT TRẺ EM. Luật số: 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.
LUẬT BÁO CHÍ. Luật số: 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức , cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.
HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC 1945 20/10/1945 Mục đích của Liên hợp quốc là: 1. Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, và để đạt được mục đích đó, thi hành những biện pháp tập thể có hiệu quả để phòng ngừa và loại trừ các mối đe dọa hoà bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá hoại hoà bình khác; điều chỉnh hoặc giải quyết các vụ tranh chấp hoặc những tình thế có tính chất quốc tế có thể đưa đến sự phá hoại hoà bình, bằng phương pháp hoà bình theo đúng nguyên tắc của công lý và pháp luật quốc tế;.......
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 12/10/1982 Quy định về đường cơ sở. Nội thủy. Chiều rộng của lãnh hải. Ranh giới phía ngoài của lãnh hải.Đường cơ sở thông thường.Đường cơ sở thẳng. Vùng tiếp giáp...v..v
Luật số: 93/2015/QH13. LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 25/11/2015 Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
LUẬT KẾ TOÁN 2015. Luật số: 88/2015/QH13 20/11/2015 Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ TẠM GIAM 2015. Luật số: 94/2015/QH13. 25/11/2015 Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899