Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP . LUẬT SỐ: 74/2014/QH13 27/11/2014 Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
LUẬT SỐ: 30/2013/QH13. LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 19/06/2013 Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh. Đối tượng áp dung: 1. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam. 2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan về giáo dục quốc phòng và an ninh.
LUẬT SỐ: 54/2010/QH12. LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 17/06/2010 Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài
LUẬT SỐ: 23/2012/QH13. LUẬT HỢP TÁC XÃ 20/11/2012 Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên), hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp tác xã thành viên) và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
LUẬT SỐ: 36/2013/QH13. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ 20/06/2013 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú số 81/2006/QH11. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013.
LUẬT SỐ: 81/2006/QH11. LUẬT CƯ TRÚ 29/11/2006 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú. Luật này đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.
LUẬT SỐ: : 12/VBHN-VPQH. LUẬT LUẬT SƯ 12/12/2012 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 và được xác thực văn bản hợp nhất ngày 12 tháng 12 năm 2012
LUẬT SỐ: 27/2004/QH11. LUẬT CẠNH TRANH 03/12/2004 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.
LUẬT SỐ: 68/2006/QH11. LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 29/06/2006 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đối tượng áp dung: luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.
LUẬT SỐ: 50/2014/QH13. LUẬT XÂY DỰNG 18/06/2014 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899