Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
LUẬT SỐ: 68/2006/QH11. LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 29/06/2006 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đối tượng áp dung: luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.
LUẬT SỐ: 50/2014/QH13. LUẬT XÂY DỰNG 18/06/2014 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
LUẬT SỐ: 52/2014/QH13. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 19/06/2014 Phạm vi điều chỉnh: luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
LUẬT SỐ: 01/2002/QH11. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 28/07/2014 Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002.
LUẬT SỐ: 25/2008/QH12. LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 14/11/2008 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.
LUẬT SỐ : 26/2008/QH12. LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 14/11/2008 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.
LUẬT SỐ: 64/2010/QH12. LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 24/11/2010 Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
LUẬT SỐ: 31/2004/QH11. LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND 03/12/2004 Luật này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2005. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.
LUẬT SỐ: 11/2003/QH11. LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 26/11/2003 Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
LUẬT SỐ: 17/2008/QH12. LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 03/06/2008 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008./.
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899