Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
LUẬT SỐ: 65/2011/QH12. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 29/03/2011 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11,
LUẬT SỐ: 24/2004/QH11. BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 15/06/2004 Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.
LUẬT SỐ: 37/2009/QH12. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 19/06/2009 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
LUẬT SỐ: 19/2003/QH11. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 26/11/2003 Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
LUẬT SỐ: 15/1999/QH10. BỘ LUẬT HÌNH SỰ 21/12/1999 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.
Luật số 33/2005/QH11. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 14/06/2005 Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
Luật Số 08/2012/QH13. LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 18/06/2012 Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Luật số: 23/2008/QH12. LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 13/11/2008 Phạm vi điều chỉnh; Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Đối tượng áp dụng; Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.
LUẬT QUỐC TẾ 10/12/1982 CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)
Luật số: 22/2008/QH12. LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 13/11/2008 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899