Trang chủ » Tin tức » Chi tiết bài viết

Đảm bảo hơn đời sống của người lao động khi gặp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp


Danh mục: Thông tin hoạt động    Người đăng: trungtinhdoan    (01/10/2017)
Luật ATVSLĐ quy định rõ, người lao động được hưởng chế độ TNLĐ khi có đủ các điều kiện theo quy định và mất ít nhất 5% khả năng lao động do bị tai nạn lúc đang làm việc thì được hưởng trợ cấp TNLĐ.

Đm bo hơn đi sng ca người lao đng khi gp tai nn lao đng và bnh ngh nghip

 

Ngày cp nht: 10-01-2017

Description: http://www.molisa.gov.vn/Images/Tintuc/l3c5a8b2e-e78f-465d-8480-843d1992d2a0.jpg

Lut ATVSLĐ quy đnh rõ, người lao đng được hưởng chế đ TNLĐ khi có đ các điu kin theo quy đnh và mt ít nht 5% kh năng lao đng do b tai nn lúc đang làm vic thì được hưởng tr cp TNLĐ.

Theo Ngh đnh s 37/2016/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut An toàn v sinh lao đng (ATVSLĐ) v bo him tai nn lao đng (TNLĐ), bnh ngh nghip (BNN) bt buc. Ngh đnh nêu rõ, t ngày 1/7/2016, người s dng lao đng (NSDLĐ) hàng tháng đóng mc 1% trên qu tin lương đóng BHXH ca người lao đng (NLĐ) là CBCCVC theo quy đnh ca pháp lut v CBCCVC; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghip quân đi nhân dân; Sĩ quan, h sĩ quan nghip v, sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thut Công an nhân dân; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đi vi quân nhân; công nhân quc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong t chc cơ yếu; Người làm vic HĐLĐ không xác đnh thi hn và HĐLĐ có thi hn t đ 03 tháng tr lên và người làm vic theo HĐLĐ có thi hn t đ 01 tháng đến dưới 03 tháng, không bao gm NLĐ là người giúp vic gia đình (áp dng t ngày 1/1/2018); Người qun lý doanh nghip, người qun lý điu hành hp tác xã (HTX) có hưởng tin lương. Đi vi NLĐ là h sĩ quan, chiến sĩ quân đi nhân dân; h sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phc v có thi hn; hc viên quân đi, Công an, cơ yếu đang theo hc được hưởng sinh hot phí, mc đóng quy đnh là 1% trên mc lương cơ s. Trường hp NSDLĐ là doanh nghip, HTX, h kinh doanh cá th, t hp tác hot đng trong lĩnh vc nông nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip tr lương theo sn phm hoc khoán được thc hin hàng tháng, 3 tháng hoc 6 tháng mt ln. T ngày 1/1/2018 tr đi, Chính ph quyết đnh mc đóng thp hơn mc đóng quy đnh nêu trên.

Lut ATVSLĐ quy đnh rõ, người lao đng được hưởng chế đ TNLĐ khi có đ các điu kin theo quy đnh và mt ít nht 5% kh năng lao đng do b tai nn lúc đang làm vic thì được hưởng tr cp TNLĐ. Trường hp b suy gim kh năng lao đng t 5-30% thì được hưởng tr cp mt ln. C th, người lao đng b suy gim 5% kh năng lao đng được hưởng tr cp tương đương 5 tháng lương ti thiu chung. Sau đó c suy gim thêm 1% kh năng lao đng thì được hưởng thêm 0,5% tháng lương ti thiu chung. Vi nhng trường hp người lao đng b suy gim kh năng lao đng t 31% tr lên thì được hưởng tr cp hàng tháng. C th, suy gim 30% kh năng lao đng được hưởng 30% mc lương ti thiu chung. Sau đó, c mi 1% kh năng lao đng b suy gim thì được hưởng thêm 2% mc lương ti thiu chung. C 2 din này ngoài khon tr cp hàng tháng, người lao đng được hưởng tr cp tính theo s năm đóng bo him xã hi. Nếu tham gia đóng t 1 năm tr xung, mc hưởng được tính bng 50%. Sau đó, c thêm mi năm đóng bo him xã hi được tính thêm 30% mc tin lương, tin công đóng bo him xã hi ca tháng lin k trước khi ngh vic đ điu tr.

Nếu người lao đng đang làm vic b chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng tr cp mt ln bng 36 tháng lương ti thiu chung. Ngoài ra, người lao đng b TNLĐ mà không phi do li ca người đó; b suy gim kh năng lao đng t 5% tr lên thì người s dng lao đng phi bi thường theo quy đnh.

Đi vi người lao đng giao kết hp đng lao đng vi nhiu người s dng lao đng, khi b TNLĐ, BNN s được hưởng tr cp tai nn lao đng, bnh ngh nghip hàng tháng hoc mt ln được tính trên cơ s tng các mc tin lương làm căn c đóng vào qu tai nn lao đng, bnh ngh nghip ca tt c các hp đng lao đng ti thi đim xy ra tai nn lao đng, bnh ngh nghip, nhưng không quá mc ti đa theo quy đnh ca pháp lut bo him xã hi.

Ngoài ra, người lao đng khi b TNLĐ và BNN s được h tr khám bnh nhm phát hin và giám đnh mc suy gim kh năng lao đng do mc bnh ngh nghip, k c khi đã ngh hưu. Vì vậy, trong khong thi gian k t ngày ngh hưu, chuyn vic khác hoc thôi vic, người b bnh ngh nghip s vn được hưởng các khon h tr theo quy đnh mi.

 

Theo Ông Đng Văn Khánh - Trưởng phòng BHLĐ (Ban Quan h lao đng, Tng LĐLĐVN), trước đây, khi TNLĐ xy ra, người s dng LĐ phi có trách nhim t chc sơ cu, cp cu cho NLĐ và phi chu chi phí này. Sau đó, khi có giám đnh t l mt sc khe, NLĐ s được hưởng chế đ BHXH chi tr. Vi quy đnh mi trên, các chế đ đi vi người b TNLĐ vn được đm bo như cũ, nhưng quy đnh này s giúp trin khai vic phòng nga TNLĐ; hun luyn, đào to li cho NLĐ sau khi b tai nn được tt hơn đ h tr li làm vic nếu như NLĐ có nhu cu. Do vy, có th nói, không ch đm bo quyn li cho người lao đng mà người s dng lao đng cũng có li nhiu hơn, trong khi chi phí đóng cho các khon này không tăng lên. Mt s DN nói quy đnh này làm tăng chi phí, nhưng tht ra không phi, bi mc đóng ti đa ch bng 1% trên qu tin lương đóng BHXH ca NLĐ (mt s doanh nghip có nguy cơ TNLĐ thp thì mc đóng s thp hơn). Hơn na, các DN còn được hưởng các chính sách h tr phòng nga TNLĐ; hun luyn, đào to li cho NLĐ sau khi b tai nn

Theo ông Nguyn Anh Thơ - Phó Cc trưởng Cc ATLĐ, thc hin bo him TNLĐ, BNN theo Lut Bo him xã hi và Lut ATVSLĐ là mt tiến b đáng k trong vic bo đm quyn li cho người lao đng. Đc bit, phm vi điu chnh ca Lut ATVSLĐ 2015 đã m rng đi tượng hưởng chế đ TNLĐ, BNN phù hp vi đi tượng đóng bo him xã hi cho c đi tượng người lao đng làm vic theo mùa v, người lao đng dưới 15 tui, k c lao đng đã ngh hưu Đây là mt ưu đim vượt tri ca các chế đ, chính sách ca Nhà nước.

 Đ đm bo ch s dng lao đng chp hành nghiêm vic đóng bo him TNLĐ, BNN cho người lao đng, bên cnh vic tuyên truyn nâng cao nhn thc cho các doanh nghip, Lut ATVSLĐ cũng quy đnh rõ các hình thc x lý đi vi đơn v vi phm, c th: Người s dng lao đng có hành vi trn đóng, chm đóng bo him TNLĐ, BNN, chiếm dng tin đóng, hưởng bo him TNLĐ, BNN quy đnh ti Lut này t 30 ngày tr lên thì ngoài vic phi đóng đ s tin chưa đóng, chm đóng và b x lý theo quy đnh ca pháp lut, còn phi np s tin lãi bng hai ln mc lãi sut đu tư Qu bo him xã hi bình quân ca năm trước lin k tính trên s tin, thi gian chm đóng. Nếu không thc hin thì theo yêu cu ca người có thm quyn, ngân hàng, t chc tín dng khác, kho bc nhà nước có trách nhim trích t tài khon tin gi ca người s dng lao đng đ np s tin chưa đóng, chm đóng và lãi ca s tin này vào tài khon ca cơ quan bo him xã hi; Người nào vi phm pháp lut v ATVSLĐ thì tùy theo tính cht, mc đ vi phm mà b x lý vi phm hành chính hoc b truy cu trách nhim hình s. Nếu gây thit hi thì phi bi thường và khc phc hu qu theo quy đnh ca pháp lut. Chính ph cũng quy đnh chi tiết v hành vi, hình thc và mc x pht các hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vc ATVSLĐ quy đnh trong Lut này.

         ( Bài và ảnh đăng trên trang web của Bộ LĐ - TBXH )


 

Các bài viết cùng chuyên mục:

HAI THỰC PHẨM HẠI GAN KINH KHỦNG NHẤT CHUYÊN GIA KHUYÊN BẠN TUYỆT ĐỐI TRÁNH XA(06/19/2018)

Gan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các cơ quan nội tạng. Để gan luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ tránh xa những loại thực phẩm, đồ uống đã được chứn...
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG: THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC VỚI 54,5 NGHÌN LAO ĐỘNG(06/15/2018)

Đây là số liệu được Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung báo cáo đến các ĐBQH về các vấn đề liên quan đến nhóm nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý ...
TUYỂN 500 THỰC TẬP SINH SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC (06/14/2018)

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sáng 13-6 đã thông báo tuyển chọn 500 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh ...
CÓ NÊN CHO TRẺ ĂN TRỨNG MỖI NGÀY?(06/13/2018)

Trứng là một trong những thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm có giá trị sinh học cao. Nếu biết cách chế biến, tỉ lệ hấp thu chất đạm của trứng là 100%. ...
NHIỄM HP BAO TỬ LÀ GÌ?(06/07/2018)

Nhiễm HP bao tử là do nhiễm vi khuẩn có tên khoa học là Helicobacter pylori (H.P) lây nhiễm vào bao tử hay một phần đầu của ruột non. Nhiễm H.P được ...
CON BỊ VIÊM NÃO NHẬT BẢN NGUY KỊCH, MẸ HỐI HẬN VÌ KHÔNG TIÊM PHÒNG ĐẦY ĐỦ(06/05/2018)

Suckhoedoisong.vn - Theo thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết, hiện khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho hơn 30 ca viêm n...
VIÊM AMIDAN VÀ CÁC BIẾN CHỨNG(05/31/2018)

Viêm amidan là tổn thương viêm nhiễm cấp hoặc mạn tính tuyến amidan do vi khuẩn hoặc virut gây ra.
LÝ DO NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI MẮC UNG THƯ DẠ DÀY? PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRÁNH LÀ GÌ?(05/28/2018)

GD&TĐ - Ung thư dạ dày liệu sẽ xảy ra với bạn hay không là câu hỏi lớn không khó để trả lời. Bác sĩ khoa tiêu hóa sẽ lí giải nguyên nhân và dấu hiệu b...
BỐN LOẠI BỆNH TRẺ EM HAY GẶP NHẤT MÙA NẮNG NÓNG CHA MẸ CẦN BIẾT(05/25/2018)

Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng mùa hè là thời kỳ trẻ dễ mắc bệnh về tiêu chảy, viêm não Nhật Bản, da liễu. Ngoài ra, trẻ cũng rất dễ bị say nắng...
BIẾT DẤU HIỆU SỚM SUY TIM ĐỂ PHÒNG ĐỘT QUỴ(05/21/2018)

Suckhoedoisong.vn - Suy tim là căn bệnh nguy hiểm, khó có thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng nếu phát hiện sớm căn nguyên suy tim và điều trị kịp thời ...
NẮNG NÓNG, VIÊM HỌNG MẠN DỄ TÁI PHÁT(05/17/2018)

Suckhoedoisong.vn - Viêm họng mạn tính là một bệnh thường gặp, nam mắc nhiều hơn nữ. Ngoài việc súc miệng bằng nước muối, có thể ngậm chanh với muối.....
ĂN NHIỀU MÌ ĂN LIỀN CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE? (05/14/2018)

Giá rẻ, dễ dàng để chuẩn bị và không kém phần ngon miệng, mì ăn liền đã trở thành một món ăn yêu thích ở nhiều nước trên thế giới mặc dù đã có rất nhi...
VIÊM XOANG CẤP Ở NGƯỜI LỚN(05/11/2018)

Do môi trường ô nhiễm nên những bệnh mũi xoang phát triển nhiều, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh về tai mũi họng.
NĂM ĐIỀU CẦN NHỚ ĐỂ BẢO VỆ ĐÔI MẮT(05/10/2018)

Suckhoedoisong.vn - Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là “giàu 2 con mắt…”. Thế nhưng, trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều khi chúng ta vô tình làm hại đến đôi ...
TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (05/07/2018)

Trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh khá phổ biến, tỉ lệ ngày càng gia tăng ở Châu Á và Việt Nam. Bệnh thường gặp ở trẻ em và người lớn. Mặc dù là ...
SÁU LÝ DO ĐỪNG XEM NHẸ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN(05/04/2018)

Trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như: loét thực quản, barrett thực quản, thậm chí ung thư thực quản…
ĂN CAY: SỐNG LÂU HAY GIẢM THỌ?(04/18/2018)

Nhiều người có thói quen bữa cơm nào cũng phải ăn ba, bốn trái ớt sống mới đã miệng. Theo một số thông tin trên internet nói ăn ớt giúp giảm cân, chốn...
THƯỜNG XUYÊN NGỦ SAU 11H ĐÊM ĐỐI MẶT VỚI 7 CHỨNG BỆNH CỰC KỲ “ĐÁNG SỢ“ (04/17/2018)

Những trường hợp thiếu ngủ dẫn đến đột tử không phải là nhiều, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.
KIẾN TẠO NHÂN TÀI CHO CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0(04/13/2018)

Thời gian gần đây, cụm từ cách mạng công nghiệp được nhắc tới trên nhiều diễn đàn, và là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng. Một đi...
TRUNG TÂM VIỆC LÀM LÀ CẦU NỐI VỚI THANH NIÊN(04/13/2018)

Hoạt động xuất khẩu lao động đã được các Trung tâm đẩy mạnh thực hiện phối hợp với các doanh nghiệp có uy tín và chất lượng do ngành lao động giới thi...


Dành cho doanh nghiệp

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

vieclamthanhnienbariavungtau@gmail.com
Điện thoại: 0643. 651 799

Thống kê

Dảnh cho quảng cáo


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899