Trang chủ » Tin tức » Chi tiết bài viết

Đảm bảo hơn đời sống của người lao động khi gặp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp


Danh mục: Thông tin hoạt động    Người đăng: trungtinhdoan    (01/10/2017)
Luật ATVSLĐ quy định rõ, người lao động được hưởng chế độ TNLĐ khi có đủ các điều kiện theo quy định và mất ít nhất 5% khả năng lao động do bị tai nạn lúc đang làm việc thì được hưởng trợ cấp TNLĐ.

Đm bo hơn đi sng ca người lao đng khi gp tai nn lao đng và bnh ngh nghip

 

Ngày cp nht: 10-01-2017

Description: http://www.molisa.gov.vn/Images/Tintuc/l3c5a8b2e-e78f-465d-8480-843d1992d2a0.jpg

Lut ATVSLĐ quy đnh rõ, người lao đng được hưởng chế đ TNLĐ khi có đ các điu kin theo quy đnh và mt ít nht 5% kh năng lao đng do b tai nn lúc đang làm vic thì được hưởng tr cp TNLĐ.

Theo Ngh đnh s 37/2016/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut An toàn v sinh lao đng (ATVSLĐ) v bo him tai nn lao đng (TNLĐ), bnh ngh nghip (BNN) bt buc. Ngh đnh nêu rõ, t ngày 1/7/2016, người s dng lao đng (NSDLĐ) hàng tháng đóng mc 1% trên qu tin lương đóng BHXH ca người lao đng (NLĐ) là CBCCVC theo quy đnh ca pháp lut v CBCCVC; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghip quân đi nhân dân; Sĩ quan, h sĩ quan nghip v, sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thut Công an nhân dân; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đi vi quân nhân; công nhân quc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong t chc cơ yếu; Người làm vic HĐLĐ không xác đnh thi hn và HĐLĐ có thi hn t đ 03 tháng tr lên và người làm vic theo HĐLĐ có thi hn t đ 01 tháng đến dưới 03 tháng, không bao gm NLĐ là người giúp vic gia đình (áp dng t ngày 1/1/2018); Người qun lý doanh nghip, người qun lý điu hành hp tác xã (HTX) có hưởng tin lương. Đi vi NLĐ là h sĩ quan, chiến sĩ quân đi nhân dân; h sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phc v có thi hn; hc viên quân đi, Công an, cơ yếu đang theo hc được hưởng sinh hot phí, mc đóng quy đnh là 1% trên mc lương cơ s. Trường hp NSDLĐ là doanh nghip, HTX, h kinh doanh cá th, t hp tác hot đng trong lĩnh vc nông nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip tr lương theo sn phm hoc khoán được thc hin hàng tháng, 3 tháng hoc 6 tháng mt ln. T ngày 1/1/2018 tr đi, Chính ph quyết đnh mc đóng thp hơn mc đóng quy đnh nêu trên.

Lut ATVSLĐ quy đnh rõ, người lao đng được hưởng chế đ TNLĐ khi có đ các điu kin theo quy đnh và mt ít nht 5% kh năng lao đng do b tai nn lúc đang làm vic thì được hưởng tr cp TNLĐ. Trường hp b suy gim kh năng lao đng t 5-30% thì được hưởng tr cp mt ln. C th, người lao đng b suy gim 5% kh năng lao đng được hưởng tr cp tương đương 5 tháng lương ti thiu chung. Sau đó c suy gim thêm 1% kh năng lao đng thì được hưởng thêm 0,5% tháng lương ti thiu chung. Vi nhng trường hp người lao đng b suy gim kh năng lao đng t 31% tr lên thì được hưởng tr cp hàng tháng. C th, suy gim 30% kh năng lao đng được hưởng 30% mc lương ti thiu chung. Sau đó, c mi 1% kh năng lao đng b suy gim thì được hưởng thêm 2% mc lương ti thiu chung. C 2 din này ngoài khon tr cp hàng tháng, người lao đng được hưởng tr cp tính theo s năm đóng bo him xã hi. Nếu tham gia đóng t 1 năm tr xung, mc hưởng được tính bng 50%. Sau đó, c thêm mi năm đóng bo him xã hi được tính thêm 30% mc tin lương, tin công đóng bo him xã hi ca tháng lin k trước khi ngh vic đ điu tr.

Nếu người lao đng đang làm vic b chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng tr cp mt ln bng 36 tháng lương ti thiu chung. Ngoài ra, người lao đng b TNLĐ mà không phi do li ca người đó; b suy gim kh năng lao đng t 5% tr lên thì người s dng lao đng phi bi thường theo quy đnh.

Đi vi người lao đng giao kết hp đng lao đng vi nhiu người s dng lao đng, khi b TNLĐ, BNN s được hưởng tr cp tai nn lao đng, bnh ngh nghip hàng tháng hoc mt ln được tính trên cơ s tng các mc tin lương làm căn c đóng vào qu tai nn lao đng, bnh ngh nghip ca tt c các hp đng lao đng ti thi đim xy ra tai nn lao đng, bnh ngh nghip, nhưng không quá mc ti đa theo quy đnh ca pháp lut bo him xã hi.

Ngoài ra, người lao đng khi b TNLĐ và BNN s được h tr khám bnh nhm phát hin và giám đnh mc suy gim kh năng lao đng do mc bnh ngh nghip, k c khi đã ngh hưu. Vì vậy, trong khong thi gian k t ngày ngh hưu, chuyn vic khác hoc thôi vic, người b bnh ngh nghip s vn được hưởng các khon h tr theo quy đnh mi.

 

Theo Ông Đng Văn Khánh - Trưởng phòng BHLĐ (Ban Quan h lao đng, Tng LĐLĐVN), trước đây, khi TNLĐ xy ra, người s dng LĐ phi có trách nhim t chc sơ cu, cp cu cho NLĐ và phi chu chi phí này. Sau đó, khi có giám đnh t l mt sc khe, NLĐ s được hưởng chế đ BHXH chi tr. Vi quy đnh mi trên, các chế đ đi vi người b TNLĐ vn được đm bo như cũ, nhưng quy đnh này s giúp trin khai vic phòng nga TNLĐ; hun luyn, đào to li cho NLĐ sau khi b tai nn được tt hơn đ h tr li làm vic nếu như NLĐ có nhu cu. Do vy, có th nói, không ch đm bo quyn li cho người lao đng mà người s dng lao đng cũng có li nhiu hơn, trong khi chi phí đóng cho các khon này không tăng lên. Mt s DN nói quy đnh này làm tăng chi phí, nhưng tht ra không phi, bi mc đóng ti đa ch bng 1% trên qu tin lương đóng BHXH ca NLĐ (mt s doanh nghip có nguy cơ TNLĐ thp thì mc đóng s thp hơn). Hơn na, các DN còn được hưởng các chính sách h tr phòng nga TNLĐ; hun luyn, đào to li cho NLĐ sau khi b tai nn

Theo ông Nguyn Anh Thơ - Phó Cc trưởng Cc ATLĐ, thc hin bo him TNLĐ, BNN theo Lut Bo him xã hi và Lut ATVSLĐ là mt tiến b đáng k trong vic bo đm quyn li cho người lao đng. Đc bit, phm vi điu chnh ca Lut ATVSLĐ 2015 đã m rng đi tượng hưởng chế đ TNLĐ, BNN phù hp vi đi tượng đóng bo him xã hi cho c đi tượng người lao đng làm vic theo mùa v, người lao đng dưới 15 tui, k c lao đng đã ngh hưu Đây là mt ưu đim vượt tri ca các chế đ, chính sách ca Nhà nước.

 Đ đm bo ch s dng lao đng chp hành nghiêm vic đóng bo him TNLĐ, BNN cho người lao đng, bên cnh vic tuyên truyn nâng cao nhn thc cho các doanh nghip, Lut ATVSLĐ cũng quy đnh rõ các hình thc x lý đi vi đơn v vi phm, c th: Người s dng lao đng có hành vi trn đóng, chm đóng bo him TNLĐ, BNN, chiếm dng tin đóng, hưởng bo him TNLĐ, BNN quy đnh ti Lut này t 30 ngày tr lên thì ngoài vic phi đóng đ s tin chưa đóng, chm đóng và b x lý theo quy đnh ca pháp lut, còn phi np s tin lãi bng hai ln mc lãi sut đu tư Qu bo him xã hi bình quân ca năm trước lin k tính trên s tin, thi gian chm đóng. Nếu không thc hin thì theo yêu cu ca người có thm quyn, ngân hàng, t chc tín dng khác, kho bc nhà nước có trách nhim trích t tài khon tin gi ca người s dng lao đng đ np s tin chưa đóng, chm đóng và lãi ca s tin này vào tài khon ca cơ quan bo him xã hi; Người nào vi phm pháp lut v ATVSLĐ thì tùy theo tính cht, mc đ vi phm mà b x lý vi phm hành chính hoc b truy cu trách nhim hình s. Nếu gây thit hi thì phi bi thường và khc phc hu qu theo quy đnh ca pháp lut. Chính ph cũng quy đnh chi tiết v hành vi, hình thc và mc x pht các hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vc ATVSLĐ quy đnh trong Lut này.

         ( Bài và ảnh đăng trên trang web của Bộ LĐ - TBXH )


 

Các bài viết cùng chuyên mục:

Những nguy cơ gặp phải khi bị cầu cơ động mạch vành(10/30/2017)

SKĐS - Cầu cơ động mạch vành là một bất thường bẩm sinh của hệ thống động mạch nuôi cơ tim. Dị tật này thường là lành tính và ít được phát hiện ra.
Lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc(10/23/2017)

(BHXH) bắt buộc. Những quy định cụ thể sẽ được hướng dẫn để việc triển khai trong thực tế không bị vướng mắc.
Chớ xem thường rối loạn tuần hoàn não(10/19/2017)

SKĐS - Rối loạn tuần hoàn não thuộc bệnh lý mạch máu não, một bệnh lý quan trọng của bệnh học thần kinh
Cách phân biệt trứng gà bị tẩy trắng(10/18/2017)

SKĐS - Trứng là thực phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình vì tiện dụng và nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên, cần biết cách lựa chọn trứng ngon và bảo quản trứ...
5 bí quyết để khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày(10/11/2017)

SKĐS - Ít ai biết rằng thủ phạm của những lo lắng và căng thẳng hàng ngày lại chính là những hoạt động bạn làm vào sáng sớm. Dưới đây là 5 bí quyết ch...
Thiếu tôi, trẻ sẽ kém thông minh(10/03/2017)

SKĐS - Sắt tôi là một trong những khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể con người:
Ăn rau xanh phòng chống ung thư đại trực tràng(09/29/2017)

SKĐS - Ung thư đại trực tràng là bệnh thường gặp ở các nước phát triển và ngày càng gia tăng ở các nước đang phát triển bởi những thói quen ăn uống kh...
Ngưỡng an toàn của thịt đỏ: Ăn như thế nào để không bị ung thư?(09/11/2017)

SKĐS - Ăn nhiều thịt đỏ gây ung thư là thông tin khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Liệu có nên chuyển sang ăn chay hoàn toàn để bảo vệ sức khỏe, ...
NGĂN CHẶN THOÁI HÓA MẮT(09/06/2017)

Theo thời gian, sự lão hóa mắt sẽ diễn ra cùng với sự lão hóa tự nhiên của cơ thể. Nó thể hiện rõ nhất ở việc thị lực suy giảm dần, khả năng nhìn bị h...
3 dấu hiệu nhận ngay ra có bất thường đột quỵ(08/25/2017)

SKĐS - Ước tính, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200 nghìn người bị đột quỵ. Có đến 50% số ca đột quỵ diễn biến xấu đi và tử vong. Nguyên nhân gia tăng đột...
Nhận biết dấu hiệu trẻ bị loét dạ dày(08/23/2017)

Loét dạ dày tá tràng là bệnh ít gặp ở trẻ, bệnh được chia làm 2 loại: tiên phát và thứ phát. Trong đó, hay gặp nhất là loét dạ dày thứ phát, do các tá...
Vì sao không nên nấu ăn bằng nồi nhôm?(08/04/2017)

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, dùng nồi nhôm để nấu nướng là không khoa học. Phân tử nhôm là loại phân tử có hoạt tính cao, đặc biệt là sau khi k...
Hút thuốc lá ảnh hưởng tới “diện mạo” của bạn như thế nào?(07/20/2017)

SKĐS - Tác hại của thuốc lá với sức khỏe là điều đã rõ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể trông già trước tuổi, da xấu, tóc mỏng… do tác hại của thuốc lá. Dư...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRÃI NGHIỆM LÀ SINH VIÊN(04/28/2017)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình “Trải nghiệm là Sinh viên” cho học sinh THCS và T...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP -VỀ NGUỒN ĐỊA ĐẠO CỦ CHI(04/28/2017)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình “Hướng nghiệp-Về nguồn địa đạo Củ chi” cho học si...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN CÔN ĐẢO(04/28/2017)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình “Về nguồn Côn Đảon” cho học sinh THCS và THPT” tr...
5 lời khuyên giúp bạn sống lâu, sống khỏe (03/01/2017)

SKĐS - Bạn muốn sống lâu hơn, khỏe hơn? Hãy áp dụng 5 lời khuyên đơn giản về lối sống dưới đây, một chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho biết.
Vì sao bạn nên uống nước ấm hàng ngày?(02/17/2017)

SKĐS - Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít người nhận thức được lợi ích của việc uống nước ấm thường xuyên.
Sống khỏe nhờ ăn đúng(02/13/2017)

Dinh dưỡng hợp lý là nguyên tắc sống cần thiết để giữ gìn sức khỏe, bền bỉ, dẻo dai trong lao động và ít mắc các bệnh mạn tính khi đã có tuổi.
Chữa nám da đơn giản từ khoai tây và nước chanh(02/09/2017)

SKĐS - Khoai tây có chứa vitamin C giúp chữa rám nắng cho da một cách tự nhiên. Quả chanh có đặc tính tẩy trắng da tự nhiên.


Dành cho doanh nghiệp

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

vieclamthanhnienbariavungtau@gmail.com
Điện thoại: 0643. 651 799

Thống kê

Dảnh cho quảng cáo


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899