Trang chủ » Tin tức » Chi tiết bài viết

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 6 năm 2017)


Danh mục: Xuất khẩu lao động    Người đăng: trungtinhdoan    (09/29/2017)
Đây là chương trình giúp cho những người tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng được sang làm việc tại Nhật Bản.

Thông báo tuyn chn ng viên điu dưỡng, hlý sang làm vic ti Nht Bn (Khóa 6 năm 2017)

Ngày cp nht: 29-09-2017

Trin khai Hip định đối tác kinh tế Vit Nam - Nht Bn (VJEPA), tnăm 2012 đến nay, Cc Qun lý lao động ngoài nước - BLao động - Thương binh và Xã hi đã phi hp vi phía Nht Bn tuyn chn và đưa vào đào to tiếng Nht cho 5 khóa ng viên điu dưỡng, hlý tng s960 người. Đến nay đã có 673 điu dưỡng, hđã được sang làm vic ti các cơ stiếp nhn ca Nht Bn. BLao động - Thương binh và Xã hi thông báo tuyn chn ng viên điu dưỡng, hlý năm 2017 như sau:

I. Gii thiu vchương trình:

Đây là chương trình giúp cho nhng người tt nghip chuyên ngành điu dưỡng có nguyn vng được sang làm vic ti Nht Bn.

Các ng viên đáp ng các tiêu chun theo quy định nếu được tuyn chn stham gia khóa đào to tiếng Nht min phí 12 tháng ti cơ sđào to do BLao động - Thương binh và Xã hi phi hp vi đơn vđầu mi phía Nht Bn tchc (sau đây được gi là "Khoá đào to tiếng Nht"). Trong thi gian đào to, hc viên sđược cung cp min phí chỗ ở ni trú, ba ăn và được htrtin sinh hot phí. Kết thúc khóa hc, ng viên stham gia kthi chng chnăng lc tiếng Nht cp độ N3.

Cc Qun lý lao động ngoài nước phi hp vi đơn vđầu mi phía Nht Bn sgii thiu nhng người đạt được cp độ N3 kthi năng lc tiếng Nht cho các bnh vin và cơ schăm sóc sc khe ca Nht Bn có nhu cu tuyn dng ng viên điu dưỡng và hđể la chn.

Tng số ứng viên điu dưỡng, hđược tuyn chn để đưa vào đào to ti Vit Nam khóa 6 năm 2017 là 240 người.

II. Vtrí tuyn chn:

- ng viên điu dưỡng: là nhng người stm trú Nht Bn 3 năm (mi năm gia hn mt ln) và thc hin công vic htrđiu dưỡng ti bnh vin nhm đạt được chng chđiu dưỡng viên để có thlàm vic lâu dài ti Nht Bn.

- ng viên hlý: là nhng người stm trú Nht Bn 4 năm (mi năm gia hn mt ln) và tham gia cung cp dch vhlý ti cơ schăm sóc sc khonhm đạt được chng chhđể có thlàm vic lâu dài ti Nht Bn.

Nhng người được la chn sđược sang Nht Bn va hc va làm vi thi gian ti đa 3 năm đối vi ng viên điu dưỡng (mi năm gia hn mt ln) và ti đa 4 năm đối vi ng viên hlý (mi năm gia hn mt ln). Trong thi gian va hc va làm ti Nht Bn, các ng viên được phép dkthi cp Chng chquc gia Nht Bn vđiu dưỡng viên và hlý. ng viên điu dưỡng được dthi mi năm mt ln, ng viên hđược dthi mt ln vào năm th4. Nếu đỗ, các ng viên sđược cp Chng chquc gia điu dưỡng viên, hlý Nht Bn và được phép li làm vic dài hn ti Nht Bn.

III. Công vic cth, mc lương ca các ng viên điu dưỡng, hlý ti Nht Bn:

1. Công vic cthca ng viên điu dưỡng bao gm:

Các công vic vtrí ng viên điu dưỡng bao gm:

- Chăm sóc sinh hot thường ngày ca người bnh

- Chăm sóc theo tình trng bnh

- Cho bnh nhân ăn

- Khác:

+ Vn chuyn bnh nhân

+ Vn chuyn các mu, kết quxét nghim, các loi đơn, phiếu

+ Tiếp nhn thuc

+ Làm vsinh phòng bnh, dng cy tế, vsinh dng cvsinh, tiêu độc, dn dp

+ Mang trà, mang cơm và dn khay cơm

+ Công vic khác được giao

2. Công vic cthca ng viên hlý bao gm:

- Giao tiếp, to dng quan h, tư vn cho người già, người bnh cn được chăm sóc

- Quan sát tình trng tinh thn, sc khoca người già, người bnh

- Htrsinh hot thường ngày tutheo tình trng tinh thn và sc khoca người già, người bnh như htrdi chuyn, tm, thay đồ, ăn ung, vsinh ...

- Htrduy trì và mrng quan hxã hi (htrhot động vui chơi gii trí, phc hi chc năng ...)

- Ghi chép ni dung htrvà thông báo cho nhân viên khác biết

- Công vic khác được giao.

3. Mc lương ca ng viên điu dưỡng, hlý ti Nht Bn:

Mc lương ca ng viên điu dưỡng, hlý ti Nht Bn stheo quy định ca pháp lut Nht Bn. Tuy nhiên, mc lương thông thường ca ng viên điu dưỡng, hlý như sau:

- ng viên điu dưỡng: 130.000 - 140.000 yên/tháng

- ng viên hlý: 140.000 - 150.000 yên/tháng

Ngoài mc lương trên, thông thường ng viên sđược nhn các khon phcp tương ng vi thành tích công vic.

IV. Điu kin tham gia chương trình:

Công dân Vit Nam có nguyn vng đăng ký tham gia chương trình phi đáp ng được các điu kin sau:

- Đối vi ng viên hlý:

+ Tt nghip cao đẳng điu dưỡng, điu dưỡng đa khoa (3 năm) hoc cnhân điu dưỡng, điu dưỡng đa khoa (4 năm).

+ Độ tui: không quá 35 tui (ngày sinh t01/01/1982 trđi)

+ Đủ điu kin vsc khe do cơ quan chc năng có thm quyn xác nhn;

+ Không có tin án, tin shoc btruy cu trách nhim hình stheo quy định ca pháp lut Vit Nam.

+ Có nguyn vng được tham gia chương trình và có ththam gia khóa đào to tiếng Nht.

- Đối vi ng viên điu dưỡng:

Ngoài nhng tiêu chí nêu trên đối vi ng viên hlý, ng viên điu dưỡng phi có thêm các điu kin sau:

+ Được cp chng chhành nghkhám bnh, cha bnh theo quy định ca Lut Khám bnh, cha bnh.

+ Có ít nht 2 năm kinh nghim làm công tác điu dưỡng (bao gm cthi gian tp s09 tháng để được cp chng chhành nghkhám bnh, cha bnh).

V. Hsơ đăng ký tham gia chương trình:

ng viên đủ tiêu chun np hsơ đăng ký tham gia chương trình ti Cc Qun lý lao động ngoài nước (BLao động - Thương binh và Xã hi). ng viên chu trách nhim trước pháp lut vhsơ tham gia chương trình. Hsơ bao gm:

1. Đơn đăng ký và cam kết tham gia Chương trình (đăng ti trên trang web www.dolab.gov.vn);

2. Sơ yếu lý lch ca ng viên có xác nhn ca cơ quan chqun nơi người đăng ký đang làm vic hoc ca chính quyn địa phương nơi ng viên đang cư trú (đăng ti trên trang web www.dolab.gov.vn);

3. Bn sao bng tt nghip cnhân điu dưỡng, điu dưỡng đa khoa hoc cao đẳng điu dưỡng, điu dưỡng đa khoa có công chng ca cơ quan nhà nước có thm quyn (trường hp chưa có bng tt nghip có thnp trước bn sao công chng Giy chng nhn tt nghip tm thi). Các ng viên xut trình bn gc vào ngày dtuyn để đối chiếu;

4. Giy chng nhn sc khe cho người lao động đi làm vic nước ngoài do các bnh vin được BY tế công nhn đủ điu kin khám và chng nhn sc khe cho người lao động đi làm vic nước ngoài hướng dn ti Thông tư s14/2013/TT-BYT (Theo mu quy định ti Thông tư), kèm theo các phiếu xét nghim: Lao (bao gm xét nghim Đờm), Viêm gan B, Giang mai, và HIV;

5. Bn sao chng chhành nghkhám bnh, cha bnh theo quy định ca Lut Khám bnh, cha bnh có công chng ca cơ quan nhà nước có thm quyn (đối vi vtrí ng viên điu dưỡng);

6. Giy xác nhn ca các cơ skhám cha bnh chng minh ng viên có ít nht 2 năm kinh nghim làm công tác điu dưỡng (bao gm cthi gian tp s09 tháng để ly chng chhành nghkhám bnh cha bnh) (đối vi vtrí ng viên điu dưỡng);

7. 4 nh c4 cm x 6 cm (nn trng, chp trong vòng 6 tháng) và 2 phong bì thư đã dán tem, ghi rõ htên, địa ch, sđin thoi người nhn (địa chngười nhn là địa chca ng viên).

VI. Thi gian và địa đim nhn hsơ:

1. ng viên np hsơ trc tiếp ti Cc Qun lý lao động ngoài nước (BLao động - Thương binh và Xã hi) hoc qua đường bưu đin theo địa chsau:

Cc Qun lý lao động ngoài nước (BLao động - Thương binh và Xã hi)

Địa ch: s41B, Lý Thái T, Hoàn Kiếm, Hà Ni

2. Thi gian: tngày 02/10/2017 đến ngày 22/10/2017 (trTh7, ChNht và ngày l)

Bui sáng: t8h30’ đến 11h30’

Bui chiu: t14h00’ đến 16h30’

Đối vi hsơ đăng ký gi qua đường bưu đin sđược tính theo du bưu đin.

Ghi chú:

+ Hsơ dtuyn được đựng trong túi hsơ ghi rõ htên, danh mc hsơ np sđin thoi trc tiếp liên lc (sđin thoi không nên thay đổi trong sut thi gian tkhi đăng ký đến khi báo kết qu).

+ Cc Qun lý lao động ngoài nước không nhn hsơ np h, hsnp quá hn.

+ Người đăng ký tham gia phi đăng ký vtrí cthng viên điu dưỡng hay hlý.

+ Cc Qun lý lao động ngoài nước sxác minh hsơ ca ng viên. ng viên có hsơ hp l, đạt tiêu chun sđược mi tham gia thi tuyn và phng vn ti Hà Ni.

Hsơ không hp llà hsơ np không đúng hn (theo du bưu đin), không đầy đủ các giy ttheo quy định ti mc V ca thông báo, giy chng nhn sc khe sai mu hoc không đủ các phn xét nghim theo quy định, thiếu phong bì, thiếu tem, không ghi địa ch,v.v. hoc gimo các giy tvà thông tin

+ Cc Qun lý lao động ngoài nước không trli hsơ đã nhn ca ng viên.

+ Thi gian và địa đim thi tuyn sđược thông báo trên trang thông tin đin tca Cc Qun lý lao động ngoài nước và qua đường bưu đin đối vi các ng viên có hsơ hp l. ng viên kim tra danh sách được tham gia thi tuyn trên trang thông tin đin tca Cc Qun lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn; www.molisa.gov.vn; www.hotrolaodongngoainuoc.org ) (không thông báo qua đin thoi).

VII. Tchc thi tuyn:

Kthi tuyn sđược tchc ti 2 đim Hà Ni và TP. HChí Minh

+ Hà Ni: Ngày 09/11 và ngày 10/11/2017

+ TP.HChí Minh: Ngày 13/11/2017

Địa đim cthsthông báo cho ng viên có hsơ đạt yêu cu.

VIII. Thông báo kết qutham gia chương trình:

Cc Qun lý lao động ngoài nước (BLao động - Thương binh và Xã hi) sthông báo danh sách ng viên trúng tuyn tham gia khóa đào to tiếng Nht trên trang thông tin đin tca Cc Qun lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn; www.molisa.gov.vn; www.hotrolaodongngoainuoc.org ).

Thông báo trúng tuyn và thtc nhp hc sđược thông báo qua bưu đin đến địa chỉ ứng viên đã cung cp.

ng viên cn tìm hiu thêm thông tin có thliên htrc tiếp vi Cc Qun lý lao động ngoài nước theo sđin thoi 04.3936.6633 hoc 04-3824-9517 (smáy l609, 612).


 

Các bài viết cùng chuyên mục:

ĐÔNG BẮC Á LÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM(09/05/2018)

(NLĐO) - Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đánh giá, khu vực Đông Bắc Á trở thành trọng điểm xuất khẩu lao động của Việt Nam, dù có nhiều vấn đề ph...
"ĐỎ MẮT" TÌM LAO ĐỘNG(05/31/2018)

Khảo sát tại các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức gần đây, chúng tôi nhận thấy, người lao động kha...
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 6 năm 2017) (09/29/2017)

Đây là chương trình giúp cho những người tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng được sang làm việc tại Nhật Bản.
Lao động VN sang Thái Lan làm việc không phải trả phí môi giới(09/02/2017)

Ngày 1.9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết triển khai thực hiện Thỏa thuận tuyển dụng lao động (LĐ) đã ký giữa hai Chính phủ VN ...
Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của Cộng hoà liên bang Đức - Khóa II(04/27/2017)

Chương trình sẽ thực hiện thí điểm tuyển chọn nhân lực đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điều dưỡng hoặc đang học từ năm thứ hai...
Hướng dẫn DN đưa lao động đi làm việc tại Lào(03/01/2017)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH) vừa hướng dẫn các doanh nghiệp một số quy định liên quan đến đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại các dự...
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước(01/20/2017)

Chiều ngày 09/1/2017, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai nă...
Cục Việc làm tổ chức lớp tập huấn phần mềm Quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam(01/05/2017)

Trong 2 ngày 28-29/12/2016, Cục Việc làm tổ chức lớp tậphuấn công tác cấp giấy phép và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại ViệtNam theo Nghị quyế...
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Trung tâm Lao động ngoài nước(12/12/2016)

Chiều ngày 07/12/2016, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB) về tình hình hoạt động và ...
Ba thị trường Đông Bắc Á xếp đầu về mức độ hấp dẫn lao động Việt(11/07/2016)

Trong 10 tháng năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 98.000 người, gần đạt 100% kế hoạch năm 2016 và tăng 16,98% so với ...
Thông báo Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 5, năm 2016)(10/03/2016)

Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với đơn vị đầu mối phía Nhật Bản sẽ giới thiệu những người đạt được cấp độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho ...
Nhiều cơ hội cho sinh viên chuyên ngành điều dưỡng (06/20/2016)

Ngày 24/5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và cơ quan đào tạo ARC ACADEMY tổ chức Lễ xuất ...
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của CHLB Đức- Khóa I (06/20/2016)

Nhằm đáp ứng nhu cầu các đối tượng mong muốn được tham gia chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang làm việc trong các bệnh viện tại Cộng hòa ...
Thủ tục vay vốn ngân hàng cho người lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản(06/25/2014)

Người lao động chuẩn bị xuất khẩu lao động, gia đình gặp khó khăn có nhu cầu vay vốn, có thể liên hệ với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn...
Xí nghiệp Nhật Bản tuyển chọn thực tập sinh như thế nào?(06/25/2014)

Để có được cơ hội đi Nhật Bản làm việc người lao động phải trải qua rất nhiều khó khăn, trong đó có hai khó khăn lớn nhất là chi phí tài chính và khoả...
Cánh cửa thị trường xuất khẩu lao động thu nhập cao hé mở(06/25/2014)

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, tống số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 là 11.099 lao động, nâng tổng số lao động đi là...
Thị trường xuất khẩu lao động nào ổn định nhất(06/25/2014)

Trước kia, thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản có vẻ yếu thế nhất trong 4 thị trường truyền thống của Việt Nam là Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia về s...
Xuất khẩu lao động : Mức phạt cho người tự ý thôi việc, bỏ trốn(06/25/2014)

Tin xuất khẩu lao động Japan.net.vn tổng hợp và dẫn nguồn- Theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP, người lao động có thể bị phạt tiền 80-100 triệu đồng nếu ở lạ...
Nhật Bản - thị trường xuất khẩu lao động đa dạng ngành nghề nhất?(06/25/2014)

Nhắc đến cụm từ “xuất khẩu lao động” thì ai cũng hiểu rằng đó là công nhân, lao động chân tay cho dù làm ở đâu cũng thế - Nhật Bản hay Hoa Kỳ, Canada,...
Xuất khẩu lao động tránh lừa đảo khó hay dễ(06/25/2014)

Tin xuất khẩu lao động (XKLĐ) – Japan.net.vn: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã nên tiếng, khẳng định tại buổi làm việc với Ủy ban thường...


Dành cho doanh nghiệp

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

vieclamthanhnienbariavungtau@gmail.com
Điện thoại: 0643. 651 799

Thống kê

Dảnh cho quảng cáo


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899